สิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์และข้อตกลงการให้บริการ

[หมายเหตุสำคัญ]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "Yeelight") ใคร่ขอเตือนให้ผู้ใช้อ่านและทำความเข้าใจสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และข้อตกลงการให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง") อย่างถี่ถ้วน ผู้ใช้จะต้องอ่านอย่างถี่ถ้วนและเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเนื้อหาที่ระบุถึงข้อยกเว้นและข้อจำกัดด้านความรับผิดของ Yeelight การระงับข้อพิพาท และกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้ พึงเอาใจใส่เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ ซึ่งได้แสดงไว้เป็นตัวหนา โปรดอ่านอย่างละเอียดและเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ (ผู้เยาว์ควรอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายในขณะที่อ่านข้อตกลงนี้) การดาวน์โหลด การติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนการได้รับและเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงและยอมรับพันธะตามข้อตกลงนี้แล้วทั้งหมด

Yeelight ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่ของข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทางการหรือซอฟต์แวร์ และจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่เผยแพร่ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซ้ำและติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือดูเวอร์ชันล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้บนเว็บไซต์ หลังจากที่ Yeelight ได้แก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว โปรดระงับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการที่ Yeelight จัดหาให้โดยทันที การที่ผู้ใช้ยังคงใช้ซอฟต์แวร์และบริการที่จัดหาให้โดย Yeelight จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของข้อตกลงฉบับนี้

  1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1. ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สรุปโดยและระหว่างคุณ (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") กับ Yeelight ตลอดจนคู่ค้าด้านปฏิบัติการของ Yeelight (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "คู่ค้า") เกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งานของผู้ใช้ที่กระทำต่อซอฟต์แวร์ "Yeelight" (ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ของ Yeelight และใช้บริการที่เกี่ยวข้องของ Yeelight

1.2. Yeelight จัดหาซอฟต์แวร์และบริการให้ติดตั้งบน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) อุปกรณ์ปลายทางอัจฉริยะที่เคลื่อนที่ได้ต่างๆ เพื่อมอบบริการจาก Yeelight ให้แก่ผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

1.3. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในการดำเนินการกับซอฟต์แวร์และบริการจะตกเป็นสิทธิ์ของทาง Yeelight

  1. ขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์

2.1. Yeelight มอบสิทธิ์การใช้งานแบบส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่จำเพาะให้แก่ผู้ใช้สำหรับใช้งานซอฟต์แวร์ โดยไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ์ในการให้ช่วงสิทธิ์แต่อย่างใด

2.2. ผู้ใช้สามารถติดตั้ง ใช้ แสดง และเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ปลายทางเคลื่อนที่ได้หนึ่งเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องไม่ติดตั้ง ใช้งาน หรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้จะต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ของซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใดก็ตามที่ปล่อยออกไปยังหน่วยความจำของอุปกรณ์ปลายทางใดๆ ในระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนข้อมูลโต้ตอบระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์ หรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์ด้วยปลั๊กอิน หรือสร้างงานอื่นใดในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปลั๊กอิน การเข้าถึงซอฟต์แวร์และระบบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเครื่องมือ/บริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณต้องการขาย คัดลอก หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ล่วงหน้าและรวมไปด้วยกัน คุณต้องได้รับสิทธิ์และการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Yeelight

2.3. หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Yeelight ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ปลายทางอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Yeelight ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกม โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี และอื่นๆ

2.4. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการได้ แต่จะต้องใช้เป็นข้อมูลสำรองเท่านั้น สำเนาสำรองต้องมีข้อมูลลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ต้นฉบับ

2.5. Yeelight ไม่มอบสิทธิ์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้ เว้นแต่จะมีการให้อนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงฉบับนี้ หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิ์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ผู้ใช้ต้องขอรับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Yeelight ล่วงหน้า

  1. การรับ ติดตั้ง และอัปเกรดซอฟต์แวร์

3.1. ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์หรือตามรูปแบบที่ Yeelight กำหนด ระวังอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ติดไวรัสจากโปรแกรมที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถทำลายข้อมูลผู้ใช้และดึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ หากคุณรับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมติดตั้งที่มีชื่อเดียวกันกับซอฟต์แวร์จากบริษัทอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Yeelight ทาง Yeelight ไม่อาจรับประกันได้ว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ และ Yeelight ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณ

3.2. ผู้ใช้ต้องเลือกเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ตรงกับอุปกรณ์ปลายทางที่ติดตั้งไว้ มิฉะนั้น ปัญหาซอฟต์แวร์ ปัญหาอุปกรณ์ หรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ไม่ตรงกันกับรุ่นของอุปกรณ์ จะถือว่าเป็นของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

3.3. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้และปรับคอนเทนต์บริการให้เหมาะสม Yeelight สงวนสิทธิ์ในการมอบซอฟต์แวร์เวอร์ชันแทนที่ ปรับเปลี่ยน และอัปเกรด รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแทนที่ การปรับเปลี่ยน และการอัปเกรดดังกล่าว แต่จะขอรับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนแปลงนั้น ซอฟต์แวร์จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ "พรอมท์อัปเกรด" ตามค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ ทาง Yeelight จะมอบอิสระในการตัดสินใจให้แก่ผู้ใช้ว่าจะเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ หลังจากเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ถูกนำออกใช้งานแล้ว Yeelight ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าจะสามารถใช้งานได้ต่อไป

  1. ข้อกำหนดการใช้งาน

4.1. ผู้ใช้ต้องใช้ซอฟต์แวร์และบริการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

4.1.1. ลบข้อมูลลิขสิทธิ์ใดๆ ก็ตามที่อยู่ในซอฟต์แวร์และสำเนาอื่นๆ หรือปรับเปลี่ยน ลบ หรือหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคที่ซอฟต์แวร์กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1.2. ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ เช่น การถอดชิ้นส่วน ย้อนกลับการคอมไพล์ หรือพยายามทำสิ่งอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งโค้ดต้นฉบับของซอฟต์แวร์

4.1.3. เพิ่ม ลบออก หรือเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ต่างๆ หรือผลการใช้งานของซอฟต์แวร์โดยปรับเปลี่ยนหรือปลอมคำแนะนำและข้อมูลระหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือดำเนินการหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ต่อสาธารณชนหรือวิธีการที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม

4.1.4. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์/บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงเครือข่ายสาธารณะหรือระบบปฏิบัติการของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วลบ ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มข้อมูลที่จัดเก็บ, พยายามตรวจหา สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำสิ่งอื่นๆ ที่ทำลายความปลอดภัยของเครือข่าย, พยายามรบกวนหรือทำลายกระบวนการดำเนินการตามปกติของระบบหรือเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ จงใจกระจายโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือไวรัส หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการทำลายหรือรบกวนบริการข้อมูลเครือข่ายปกติ, ปลอมแปลงชื่อหรือชื่อบางส่วนของแพ็กเก็ตข้อมูล TCP/IP

4.1.5. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือใช้งานซอฟต์แวร์และบริการผ่านซอฟต์แวร์หรือระบบที่เข้ากันได้ของบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้รับการพัฒนา อนุญาต หรืออนุมัติโดย Yeelight หรือสร้าง เผยแพร่ หรือกระจายเครื่องมือข้างต้น

4.1.6. ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Yeelight ผู้ใช้ทำสิ่งใดบนซอฟต์แวร์หรือกับข้อมูลที่อยู่ในซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อใช้ ให้เช่า ให้ยืม ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน สร้างลิงก์ ทำขึ้นใหม่ แปลโปรแกรม นำออกใช้งาน เผยแพร่ ก่อตั้งเว็บไซต์มิเรอร์อิมเมจ หรือใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ งาน บริการ ปลั๊กอิน ความเข้ากันได้ หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.1.7. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ ส่งผ่าน แจกจ่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

4.1.8. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ ส่งผ่าน แจกจ่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้าของผู้อื่น

4.1.9. ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายข้อมูลการโฆษณาหรือสแปมเป็นจำนวนมาก

4.1.10. ใช้ซอฟต์แวร์และบริการอื่นๆ ที่ Yeelight จัดหาให้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

4.2. ข้อกำหนดการประกาศข้อมูล

4.2.1. คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เช่น มุมมอง ข้อมูล ข้อความ ข่าวสาร ชื่อผู้ใช้ รูปภาพ รูปถ่าย ข้อมูลส่วนตัว ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ลิงก์ และอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่คุณมีสิทธิ์เผยแพร่ คุณต้องรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคุณได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้งานข้อมูลที่คุณอัปโหลด และการใช้ซอฟต์แวร์และบริการที่กระทำโดยคุณจะไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายหรือส่วนได้เสียของบุคคลภายนอก

4.2.2. ขณะใช้งานซอฟต์แวร์ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

4.2.3. คุณต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อกระทำการดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

4.2.3.1. สร้าง ทำขึ้นใหม่ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาใดๆ ต่อไปนี้ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

4.2.3.2. เผยแพร่ ส่งผ่าน แจกจ่าย หรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น สิทธิ์ในการมีชื่อเสียง สิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และความลับทางการค้าของผู้อื่น

4.2.3.3. ประดิษฐ์ข้อเท็จจริงหรือปกปิดความจริงเพื่อหลอกลวงหรือชักนำผู้อื่นไปในทางที่ผิด

4.2.3.4. เผยแพร่ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายข้อมูลการโฆษณาหรือสแปม

4.2.3.5. มีส่วนร่วมในการกระทำอื่นๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น เป็นต้น

4.2.4. หากไม่ได้รับอนุญาตจาก Yeelight คุณจะต้องไม่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ใดๆ ในซอฟต์แวร์ เช่น การโฆษณา การขายสินค้า

4.3 คุณเข้าใจและยอมรับว่า:

4.3.1. Yeelight จะพิจารณาตัดสินว่าผู้ใช้ต้องสงสัยหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุข้างต้นหรือไม่ และจากผลการพิจารณาตัดสินดังกล่าว Yeelight จะระงับชั่วคราวหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานที่ได้มอบให้แก่คุณ หรือดำเนินมาตรการจำกัดอื่นที่ต้องดำเนินตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

4.3.2. Yeelight จะลบข้อมูลใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายของผู้อื่นหรือฝืนข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ขณะใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต

4.3.3. หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานข้างต้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถือว่าคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในนามของตัวคุณเอง และต้องป้องกันมิให้ Yeelight ได้รับความสูญเสียหรือต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าว

4.3.4. ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันมิให้ Yeelight ต้องรับความสูญเสีย การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ค่าปรับด้านการจัดการ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายที่สมเหตุสมผล ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน ซึ่ง Yeelight ได้รับหรือประสบอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้

  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Yeelight เพื่อให้สามารถจัดหาฟีเจอร์ซอฟต์แวร์และพัฒนาประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ ทาง Yeelight จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5.2. เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับ Xiaomi เป็นครั้งคราว เกี่ยวกับแบรนด์และบริการของ Xiaomi / Mijia / Mitu เพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าตื่นเต้น (รวมถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) จาก Xiaomi และบริษัทในระบบนิเวศ Mi และมอบฟีเจอร์และประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

  1. ความเสี่ยงการบริการและการปฏิเสธความรับผิด

6.1. ผู้ใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการเสริมด้านโทรคมนาคมโดยอุปกรณ์ปลายทางเคลื่อนที่ และต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสื่อสาร ค่าข้อมูล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ปลายทางเคลื่อนที่ส่วนบุคคลหรือเรียกเก็บโดยบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและการสื่อสารเคลื่อนที่) หากจำเป็นต้องใช้บริการเสริมด้านโทรคมนาคมใดๆ แนะนำให้คุณยืนยันค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเสริมด้านโทรคมนาคมของคุณ

6.2. Yeelight และคู่ค้าไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ อันมีสาเหตุมาจากบริษัทอื่น เช่น เส้นทางการสื่อสารล้มเหลว ปัญหาทางเทคนิค เครือข่ายหรืออุปกรณ์ปลายทางเคลื่อนที่ล้มเหลว ระบบไม่เสถียรหรือปัจจัยด้านเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

6.3. ซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อื่นๆ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลของผู้ใช้ คุณภาพการให้บริการของเครือข่าย ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ฯลฯ และอาจถูกคุกคามอันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความปลอดภัยต่างๆ เช่น มีผู้อื่นนำข้อมูลของผู้ใช้มาใช้ ส่งผลให้เกิดการคุกคามในชีวิตจริง ซอฟต์แวร์อื่นที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งเอง หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้ใช้เข้าชมมี "ม้าโทรจัน" และไวรัสอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการคุกคามความปลอดภัยของเนื้อหาข้อมูลและข้อมูลอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ แล้วยังส่งผลต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ตามปกติ ผู้ใช้จะต้องเพิ่มความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ และใส่ใจกับการเพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียและการคุกคาม

6.4. เมื่อผู้ใช้ใช้ซอฟต์แวร์หรือร้องขอให้ Yeelight จัดหาบริการที่เฉพาะเจาะจง ซอฟต์แวร์อาจเรียกใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก เพื่อรองรับการใช้หรือการเข้าถึงของผู้ใช้ ผลลัพธ์จากการใช้งานหรือการเข้าถึงจะได้รับจากบุคคลภายนอก Yeelight ไม่รับประกันความปลอดภัย ความแม่นยำ และประสิทธิผลของผลดังกล่าวที่มาจากการรองรับระบบหรือซอฟต์แวร์ข้างต้น และ Yeelight ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี่ยงความไม่แน่นอนอื่นๆ หากมีความขัดแย้งหรือความเสียหายเกิดขึ้น ทาง Yeelight จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

6.5 Yeelight ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ใส่ใจอ่านส่วนนี้ เพื่อเป็นการปกป้องการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและการควบคุมการปรับแก้ ทาง Yeelight ถือสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือระงับบริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก

6.6. เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายและข้อบังคับ เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รวมถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปลอดภัย มีประสิทธิภาพ แม่นยำและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เมื่ออิงตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ ผู้ใช้เข้าใจว่า Yeelight ไม่สามารถให้การรับประกันได้

6.7. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือเหตุบังเอิญ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล ธุรกิจหยุดชะงัก หรือความเสียหายเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ: (1) การใช้หรือความล้มเหลวในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต; (2) การใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้โดยบุคคลภายนอก; (3) ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่เกิดจากผู้ใช้ขณะที่ใช้งานซอฟต์แวร์; (4) ความเข้าใจผิดของผู้ใช้ที่มีต่อซอฟต์แวร์; (5) ความสูญเสียอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจาก Yeelight

6.8. ในกรณีที่เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหรือทางเศรษฐกิจ หรือการขาดทุนขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ใช้และผู้ใช้ซอฟต์แวร์รายอื่นๆ ผ่านซอฟต์แวร์ใดๆ หรือเนื่องจากผู้ใช้ถูกชักนำไปในทางที่ผิดหรือหลอกลวง ฝ่ายที่กระทำผิดต้องรับภาระหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น

  1. คำประกาศว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. Yeelight เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก การออกแบบอินเทอร์เฟส เค้าโครง ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ล้วนได้รับการปกป้องโดยกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง Yeelight มีเอกสิทธิ์ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น ยกเว้นเครื่องหมายการค้า Xiaomi / Mijia / Mitu

7.2. ในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Yeelight ผู้ใช้ต้องไม่ใช้งานหรือถ่ายโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ใช่ทางการค้าใดๆ ก็ตาม หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการดังกล่าว Yeelight ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามความรับผิดทางกฎหมายสำหรับการกระทำดังกล่าว

  1. การแก้ไข

8.1. Yeelight ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว และข้อกำหนดใดๆ ที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ทันเวลาบนหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขใดๆ คุณต้องริเริ่มเพื่อยกเลิกการให้บริการ หากคุณยังคงใช้บริการต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.2. Yeelight และคู่ค้าสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกับบริการแบบมีค่าใช้จ่ายที่จัดหาให้ เกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โหมดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมบริการหรือเงื่อนไขการบริการเป็นครั้งคราวและตามความเหมาะสม ในระหว่างการมอบบริการ Yeelight อาจเริ่มเก็บเงินจากผู้ใช้บางรายสำหรับค่าธรรมเนียมบางอย่างในเวลานี้หรือต่อไปในอนาคต หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้หลังจากที่การเรียกเก็บเงินเริ่มขึ้นแล้ว Yeelight และคู่ค้าจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านทางอีเมลหรืออื่นๆ

  1. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

9.1. ความสมบูรณ์และการตีความข้อตกลงฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของแผ่นดินใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีการพาดพิงถึงการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และ/หรือการดำเนินธุรกิจได้

9.2. ข้อตกลงฉบับนี้ลงนามในเขตเหลาซาน เมืองชิงเต่า

9.3. ทั้งผู้ใช้และ Yeelight เห็นพ้องต้องกันว่าหากมีข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากบริการนี้ ทั้งสองฝ่ายจะพยายามยุติข้อพิพาทโดยการเจรจาหารือร่วมกันก่อน หากไม่อาจยุติข้อพิพาทผ่านการเจรจาหารือดังกล่าวได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจต้องยื่นข้อพิพาทแก่ศาลที่มีอำนาจเหนือสถานที่ที่มีการลงนามในข้อตกลงนี้

  1. อื่นๆ

10.1. สำหรับบริการเฉพาะใดๆ ของซอฟต์แวร์ อาจมีข้อตกลงแยกต่างหากและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลงที่แยกต่างหาก") ดังนั้นกรุณาอ่านและยอมรับข้อตกลงที่แยกต่างหากก่อนที่จะใช้บริการเฉพาะดังกล่าว

10.2. ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย. 2018

10.3. ส่วนหัวของเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และต้องไม่นำไปใช้ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้

10.4. หากมีข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่กลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดอื่นที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลผูกพันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

YEELIGHT